8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Emektar Türk Anası
Yönetmelikler

 

3 Mart 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26805

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Öğrenciler: Üniversite öğrencilerini,

             e) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             f) Üniversite: Kafkas Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Amaç

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırmalar yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

             b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve katılmak,

             c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

             ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

             d) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

             e) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

             f) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

             g) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak, Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanında deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürünün önerisi ile ve Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle görevden alınabilir.

             (3) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Merkez Müdürü; Merkez Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık eder, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetim ile ilgili gerekli önlemleri alır, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmelerin yapılması için Rektöre öneride bulunur, her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü, Merkez Müdürünün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili esasları kararlaştırır. Merkez Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

             c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayımı konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

             ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

             d) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunan danışma organıdır. Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerden oluşan ve Merkez Müdürü tarafından önerilen, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.